Regulamin & Polityka prywatności

Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep SocialMachine.pl, dostępny pod adresem internetowym https://socialmachine.pl/ prowadzonym przez Dawida Ślusarka, zamieszkałego przu ulicy Mickiewicza 135A, 98-330 Pajęczno.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sprzedawca – Dawid Ślusarek, ul. Mickiewicza 135A 98-330 Pajęczno.

Sklep – sklep internetowy SocialMachine.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://socialmachine.pl/.

Lajki – instagram – like, instagram – obserwujący, instagram – komentarze,  Tik Tok – polubienia, oferowane w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może skontaktować się ze sprzedawcą z wykorzystaniem adresu e-mail: admin@socialmachine.pl

§ 4 Zwroty i reklamacje

Zwrot pieniędzy po prawidłowym wykonaniu usługi nie jest możliwy.

Reklamacja zakupionych Lajków zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości na adres e-mail: admin@socialmachine.pl zawierającej opis problemu z którego wynika reklamacja.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca może uwzględniając uwagi Klienta może dokonać poprawek skutkujących prawidłowym wykonaniem usługi bądź może dokonać zwrotu całości lub części zapłaconej kwoty w zależności od rodzaju nieprawidłowości oraz żądań Klienta.

Zwrot pieniędzy dokonywany jest z wykorzystaniem systemów szybkiej płatności wymienionych w par. 7 Regulaminu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5 Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

1. urządzenie z dostępem do Internetu;

2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;

3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 6 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych oraz adres e-mail umożliwiających realizację Zamówienia.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży powiększoną o koszty prowizji operatora płatności.

Umowa Sprzedaży staje się dla obu stron wiążąca w momencie dokonania płatności przez Kupującego.

§ 7 Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem:

 • platformy płatniczej HotPay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest EPŁATNOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
 • platformy płatniczej PayPal, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal Inc.

W ramach płatności wykonanych z wykorzystaniem platform płatniczych obsługują następujące kanały płatności:

 • płatność kartą Visa,
 • płatność kartą Visa Electron,
 • płatność kartą MasterCard,
 • płatność kartą MasterCard Electronic,
 • płatność kartą Maestro,
 • szybkie płatności,
 • Pay by link,
 • Blik,
 • SMS Premium,
 • płatność PayPal

Za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni Roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 8 Złożenie oraz realizacja Zamówienia

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Zamówienie realizowane jest automatycznie po uzyskaniu płatności przez Sprzedawcę (w przypadku płatności kartą – automatycznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności).

Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu 12 godzin od uzyskania płatności bądź pozytywnej autoryzacji płatności. Sprzedawca zastrzega jednak, że możliwe są opóźnienia w realizacji Zamówienia.

Lajki zakupione w Sklepie realizowane są na adresy kont oraz zdjęć wskazane przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

§ 9 Zastrzeżenia

Przedmiotem umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest odpłatne dostarczenie Lajków, Obserwujących bądź wyświetleń na adres kont oraz zdjęć/filmików wskazanych przez Kupującego. Oznacza to w szczególności, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za w/w usługi po zrealizowaniu Zamówienia.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy 

Momentem wykonania usługi jest opłacenie zamówienia, w związku z którym automat dokonuje zlecenia dodania Lajków pod linkiem wskazanym przez kupującego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po opłaceniu zamówienia. Wszelkie wnioski dotyczącego ewentualnego odstąpienia od umowy rozpatrywane są indywidualnie w związku ze złożoną prośbą o odstąpienie od umowy. Decyzja o przyznaniu prawa do odstąpienia od umowy podejmowana jest po analizie kosztów poniesionych przez Sprzedawcę do momentu złożenia wniosku oraz późniejszych kosztów, których Sprzedawca nie może uniknąć w związku z Zamówieniem w stosunku do którego złożony został wniosek.

§ 11 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady Kodu kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Kodu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 3. żądać wymiany Kodu na wolny od wad,
 4. żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 14 Postanowienia końcowe

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Sprzedawca komunikuje się z Kupującymi w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru Kupującego.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczonymi usługami) jest prawo polskie. W przypadku Konsumentów stosuje się prawo polskie, przy czym wybór prawa polskiego dokonywany jest bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa miejsca ich zwykłego pobytu, a także przepisy prawa europejskiego lub innego właściwego Konsumentowi – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych), oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.

Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu prowadziłoby do ograniczenia praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których stosowania w relacji z Konsumentem nie można ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Kupującego będącego Konsumentem tych postanowień Regulaminu nie stosuje się.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 15 Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ślusarek Dawid, zamieszkały przy ulicy Mickiewicza 135A, 98-330 Pajęczno.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Podstrony na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) oraz wtyczki z mediów społecznościowych. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Płatności

Akceptujemy płatności szybkich przelewów oraz obsługę płatności kartą kredytową przez platformy wskazane w par. 7 Regulaminu. Podczas przetwarzania płatności niektóre z twoich danych zostaną przekazane firmom obsługującym płatność, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe.

Zobacz politykę prywatności HotPay, politykę prywatności PayPal aby uzyskać więcej szczegółów.

Zamówienia

Dokonując zakupu na naszej stronie zgadzasz się na udostępnienie podanych danych osobowych dla celów realizacji zamówienia oraz jego późniejszego przetwarzania w ramach sprawozdawczości księgowej.

Analiza statystyk

Anonimowe informacje o dokonywanych zakupach oraz ruchu po witrynie sklepu rejestrowane są przez Google Analytics w celu uzyskania informacji pozwalających na lepsze profilowanie reklam do potrzeb klientów.

Zobacz politykę prywatności Google aby uzyskać więcej szczegółów.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Gdzie przesyłamy dane

Dane zebrane podczas pobytu w sklepie mogą zostać przekazane:

– dostawcy płatności;

– hostingodawcy i dostawcy usług serwerowych;

– podmiotowi zapewniającsemu skrzynkę poczty elektronicznej;

– podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;

– odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

– dostawcom realizującym ob

Dodatkowo komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe

W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych napisz na adres e-mail: admin@socialmachine.pl

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ślusarek Dawid, zamieszkały przy ulicy Mickiewicza 135A, 98-330 Pajęczno.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Podstrony na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) oraz wtyczki z mediów społecznościowych. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Płatności

Akceptujemy płatności szybkich przelewów oraz obsługę płatności kartą kredytową przez platformy wskazane w par. 7 Regulaminu. Podczas przetwarzania płatności niektóre z twoich danych zostaną przekazane firmom obsługującym płatność, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe.

Zobacz politykę prywatności HotPay, politykę prywatności PayPal aby uzyskać więcej szczegółów.

Zamówienia

Dokonując zakupu na naszej stronie zgadzasz się na udostępnienie podanych danych osobowych dla celów realizacji zamówienia oraz jego późniejszego przetwarzania w ramach sprawozdawczości księgowej.

Analiza statystyk

Anonimowe informacje o dokonywanych zakupach oraz ruchu po witrynie sklepu rejestrowane są przez Google Analytics w celu uzyskania informacji pozwalających na lepsze profilowanie reklam do potrzeb klientów.

Zobacz politykę prywatności Google aby uzyskać więcej szczegółów.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Gdzie przesyłamy dane

Dane zebrane podczas pobytu w sklepie mogą zostać przekazane:

– dostawcy płatności;

– hostingodawcy i dostawcy usług serwerowych;

– podmiotowi zapewniającsemu skrzynkę poczty elektronicznej;

– podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;

– odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

– dostawcom realizującym ob

Dodatkowo komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe

W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych napisz na adres e-mail: admin@socialmachine.pl